نمیدونی چه فیلم و سریالی ببینی ؟کلیک کن
نمیدونی چه فیلم و سریالی ببینی ؟ کلیک کن
دانلود اپلیکیشن
باکس آفیس
1 boxoffice
بوجه : $165,000,000
هفته های اکران1
فروش آخر هفته14.9
فروش کل14.9
2 boxoffice
بوجه : $170,000,000
هفته های اکران3
فروش آخر هفته6.9
فروش کل61.7
هفته های اکران6
فروش آخر هفته0.491
فروش کل51.1
هفته های اکران5
فروش آخر هفته0.253
فروش کل5.5
5 boxoffice
هفته های اکران11
فروش آخر هفته0.224
فروش کل32.6
6 boxoffice
بوجه :
هفته های اکران11
فروش آخر هفته0.155
فروش کل16.3
هفته های اکران7
فروش آخر هفته0.147
فروش کل17.9
8 boxoffice
بوجه :
هفته های اکران2
فروش آخر هفته0.124
فروش کل0.853
9 boxoffice
بوجه :
هفته های اکران2
فروش آخر هفته0.101
فروش کل1.0
10 boxoffice
بوجه :
هفته های اکران1
فروش آخر هفته0.084
فروش کل0.084