برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
باکس آفیس
هفته های اکران1
فروش آخر هفته$45M
فروش کل$50M
هفته های اکران1
فروش آخر هفته$30M
فروش کل$34M
هفته های اکران1
فروش آخر هفته$10M
فروش کل$12M
هفته های اکران2
فروش آخر هفته$10M
فروش کل$66M
هفته های اکران4
فروش آخر هفته$3.6M
فروش کل$133M
هفته های اکران6
فروش آخر هفته$2.8M
فروش کل$176M
هفته های اکران4
فروش آخر هفته$2.7M
فروش کل$8.7M
هفته های اکران1
فروش آخر هفته$2.5M
فروش کل$2.8M
هفته های اکران4
فروش آخر هفته$2.3M
فروش کل$17M
هفته های اکران5
فروش آخر هفته$2M
فروش کل$64M