برای دریافت آدرس های جدید زرفیلم کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید زرفیلم کلیک کن
دانلود انیمیشن The Legend of King Solomon 2017
زیرنویس

دانلود انیمیشن The Legend of King Solomon 2017

انیمیشن The Legend of King Solomon 2017

افسانه پادشاه سلیمان

پادشاه سلیمان، پسر داوود پادشاه اورشلیم، در سفری است تا جایگاه خود را به عنوان پادشاه پیدا کند در حالی که با موجودی اهریمنی و ملکه سبا روبرو می شود.