برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود مستند How to Become a Tyrant
زیرنویس

دانلود مستند How to Become a Tyrant

مستند How to Become a Tyrant

چگونه می توان ظالم شد

حکمرانی مقتدر، مستلزم داشتن یک دیکتاتوری مشتاق است که قدرت داشتن را در راس کار قرار دهد. همانطور که مستبدان تاریخ در این مستندات ثابت می کنند.
بروزرسانی :
فصل 1 قسمت 6 آخر اضافه شد