برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود فیلم Chicago Deadline 1949
زیرنویس

دانلود فیلم Chicago Deadline 1949

Chicago Deadline 1949

آخرین مهلت شیکاگو

اد آدامز، خبرنگار ساوت ساید شیکاگو جسد یک دختر مرده را پیدا می کند. دفترچه آدرس او به تعداد زیادی از مردان منجر می شود که از مرگ او ترسیده اند اما ادعا می کنند هرگز او را نمی شناسند. آدامز خیلی چیزها را می داند، به طرز خطرناکی.
ستارگان:
کارگردان: