برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود فیلم ۱۲ Years a Slave 2013
دوبله

دانلود فیلم ۱۲ Years a Slave 2013

۱۲ Years a Slave 2013

دوازده سال بردگی

در دوران پیش از جنگ داخلی آمریکا،"سولومون نورثاپ"،یک سیاه پوست آزاد از طبقه بالای نیویورک ربوده شده و به عنوان برده فروخته می شود و...