لیست جوایز
0 از (0 رای)

خلاصه داستان

یک ستاره کالج آمریکایی و همسر زیبایش به ظاهر که زندگی بدون نقص و مشکلی ندارند، اما پشت پرده اتفاقاتی که رخ می دهد باعث جدا شدن آنها می شود و دختر جوان دچار آشفتگی می شوند. این رویدادها در اوایل دهه 60 رخ می دهد ...
Seymour Levov, going by the nickname of 'Swede' in the Jewish community he was born into, was even more of an all-American than Douglas Fairbanks himself. He had just everything an American idol can dream of: not only was the tall muscular young man a high school star athlete but he married a beauty queen named Dawn in the bargain. And as if all this were not enough, Swede later became the successful manager of the glove factory his father had founded, which allowed him to live with his wife in a beautiful house in the New Jersey countryside. Well-mannered, always bright, smiling and positive, conservative but with a liberal edge, what bad could ever happen to him? And yet...this was reckoning without fate and its obnoxious irony, Swede and Dawn's nemesis manifesting itself in the person of Merry, their beloved daughter who in her teens unexpectedly turned into a violent activist.

American Pastoral 2016 سیمور Levov , که با لقب ” سوئدی ” در جامعه یهودیان به دنیا آمده بود , بیشتر از خود داگلاس Fairbanks بود . او فقط هر چیزی را که یک بت آمریکایی می‌تواند آرزویش را داشته باشد داشت : نه تنها جوان بلند عضلانی و ورزش‌کار ستاره دبیرستان بود , بلکه با یک ملکه زیبایی به نام دان در این معامله ازدواج کرد . و او بعدها به عنوان مدیر موفق کارخانه دستکش پدرش تاسیس شد که به او اجازه داد با همسرش در یک خانه زیبا در حومه نیو جرسی زندگی کند . بسیار مودب , همیشه روشن , لبخند و مثبت , محافظه‌کار اما با یک لبه لیبرال , چه اتفاقی ممکن است برای او بیفتد ? و با این حال … این حساب بدون سرنوشت و طنز نفرت‌انگیز آن , سوئدی و Dawn’s