لیست جوایز
0 از (0 رای)

خلاصه داستان

چند دوست برای دیدن دوست دیگرشان که بزودی 35 ساله میشود به برلین سفر میکنند. اما همه چیز مثل گذشته نیست و درمی یابند که زمان تغییراتی در آن ها ایجاد کرده و دوستیشان به آزمون سختی میرسد...
Olivia, Eloi, Guille and Anna travel to Berlin to visit their friend Comas by surprise, who turns thirty-five. But Comas does not receive them as they expected and during the weekend their contradictions emerge and friendship is put to the test. Together they will discover that time and distance can change everything.

Les distncies 2018 چند دوست برای دیدن دوست دیگرشان که بزودی ۳۵ ساله میشود به برلین سفر میکنند. اما همه چیز مثل گذشته نیست و درمی یابند که زمان تغییراتی در آن ها ایجاد کرده و دوستیشان به آزمون سختی میرسد…